Objednat obsah

Pravidla používání webových stránek Content Writer

Tato Pravidla definují podmínky používání webových stránek contentwriter.cz, dále jen „Portál“.

§ 1 O nás

 1. Vlastníkem Portálu je společnost Content Writer LLC se sídlem ve spol. Marcinkowski 13/16; 61-827 Poznań, zapsaná u Okresního soudu Poznań-Nowe Miasto a Wilda v Poznani, 8. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0001088645, NIP: 7792567297, dále v pravidlech jen „Content Writer“.

§2 Definice

 1. Díla – služby psaní poskytované elektronicky společností Content Writer.
 2. Objednávka – pokyn k provedení Služby.
 3. Nabídka – soubor Služeb nabízených Content Writerem.
 4. Zákazník – uživatel Portálu, který zadal Objednávku.
 5. Smlouva – vzájemný závazek uzavřený mezi Zákazníkem a Content Writerem, spočívající v plnění Objednávek Content Writerem za odměnu, kterou Zákazník zaplatí Content Writerovi.
 6. Strany – subjekty zúčastněné ve Smlouvě, tzn. Zákazník a Content Writer.

§ 3 Podmínky poskytování Služeb

§ 3.1 Uzavření smlouvy

 1. Smlouvy se uzavírají v souladu s polským právem.
 2. Uživatel portálu zadává objednávku prostřednictvím platformy Content Marketing+.
 3. Platforma určuje cenu a délku realizace Objednávky. Content Writer tedy zasílá návrh na uzavření Smlouvy.
 4. Smlouva vzniká vytvořením Objednávky pomocí tlačítka „Objednávám a platím“.
 5. Zákazník se zavazuje po uzavření smlouvy zaplatit vybraným způsobem platby: [1] platební karta Visa/MasterCard, [2] elektronické peněženky: Google Pay a Apple Pay, [3] služba PayPal.
 6. Po přijetí platby se Content Writer zavazuje provést Díla v souladu s podmínkami Smluvy.

§ 3.2 Odstoupení a ukončení Smlouvy

 1. Smlouva zanikne po splnění všech závazků mezi Smluvními stranami.
 2. Vzhledem k individuálnímu charakteru Díl není Zákazník oprávněn odstoupit od Smlouvy.
 3. Content Writer může Smlouvu kdykoli vypovědět, pokud vnější okolnosti vyplývající z povahy poskytování Služeb znemožňují. Ukončení Smlouvy nezakládá žádné dodatečné nároky ze strany Zákazníka vůči Content Writerovi.
 4. Content Writer si vyhrazuje právo ukončit Smlouvu s okamžitou platností, pokud Zákazník podstatně porušil podmínky Smlouvy nebo nespolupracuje s Content Writerem, čímž brání plnění Smlouvy v souladu s jejími podmínkami.

§ 4 Reklamace

 1. Zákazník má do 3 dnů po dokončení Díla jednorázové právo určit rozsah úpravy včetně opravy jazykových a věcných chyb.
 2. Stížnosti je třeba podávat e-mailem na adresu [email protected].
 3. Po obdržení stížnosti Content Writer stanoví datum, do kterého provádí úpravy Díl.
 4. Následné úpravy Díl se provádějí za úhradu.

§ 5 Osobní údaje

 1. V souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) ze dne 27. dubna 2016 jsou podmínky zpracování osobních údajů Content Writerom podrobně popsány v zásadách ochrany osobních údajů.

§ 6 Autorské právo

 1. Content Writer potvrzuje, že má vlastnická autorská práva k Dílům.
 2. Při převodu Díla převádí Content Writer vlastnická autorská práva a vedlejší práva k Dílám na Zákazníka.
 3. Autorská práva a práva duševního vlastnictví na portálu patří společnosti Content Writer a jsou chráněna autorským právem a dalšími obecně platnými zákony.
 4. Zákazník opravňuje Content Writer k používání zákaznických ochranných známek jejich zveřejněním na webových stránkách společnosti Content Writer. V souvislosti s výše uvedeným Zákazník uděluje společnosti Content Writer bezplatnou, nevýhradní a trvalou licenci k užívání ochranné známky ve výše uvedeném rozsahu.

§ 7 Odpovědnost

 1. Content Writer nenese vůči Zákazníkovi odpovědnost za škody, které Content Writer nemůže ovlivnit.
 2. Content Writer nenese vůči Zákazníkovi právní odpovědnost za škody vzniklé používáním, nesprávným používáním nebo nemožností používat Portál, bez ohledu na to, jak škoda vznikla a čeho se týká.
 3. Content Writer odpovídá vůči Zákazníkovi pouze do výše peněžní hodnoty Smlouvy.
 4. Content Writer odpovídá vůči Zákazníkovi pouze za typické a skutečně vzniklé škody, předvídatelné v době uzavření smlouvy, vyplývající z úmyslného jednání Content Writera, s výjimkou ušlého zisku.
 5. Nepoužití Díla neopravňuje Zákazníka k vrácení provedené platby ani k jiným nárokům.
 6. Content Writer neodpovídá vůči Zákazníkovi za škody vzniklé v důsledku jakýchkoli chyb a technických poruch Portálu.
 7. Content Writer neověřuje správnost a pravdivost údajů zadaných Zákazníkem, jakož i způsob použití obsahu Zákazníkem. Objednatel zveřejňuje a upravuje Díla na vlastní nebezpečí.

§ 8 Závěrečná ustanovení

 1. V záležitostech, na které se nevztahují tyto předpisy, se použijí další relevantní ustanovení obecně platného polského práva.
 2. Spory vyplývající z ustanovení těchto Pravidel budou řešeny soudem příslušným pro Content Writer.

Rozvíjejte svůj obsah rychleji než konkurence.